Biblijski citati o ljubavi

Ljubav je temeljna nit koja povezuje ljudsko iskustvo, a biblijski citati o ljubavi nude duboku i vječnu mudrost koja nas može voditi kroz život. U ovom blogu, aktivno ćemo istražiti neke od najljepših i najinspirativnijih biblijskih citata o ljubavi, te kako ih možemo primijeniti u našim svakodnevnim životima.

„A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim,
i svom dušom svojom, i svim umom svojim.
To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga“. (Matej 22, 37-39)

„U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život,
ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost,
ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti
od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“.
(Rimljanima 8, 37-39)

„Htjeli bi biti učitelji Zakona,
a ne razumiju ni što govore ni što tvrde“.
(1. Timoteju 1, 7)

„Sve poštujte, bratstvo ljubite,
Boga se bojte, kralja častite“!
(1. Petrova 2, 17)

„Samo pazite da vršite zapovijedi i Zakon
što vam ga dade Mojsije, sluga Jahvin:
da ljubite Jahvu, Boga svojega,
da uvijek idete putovima njegovim,
da čuvate zapovijedi njegove,
da se držite uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom“.
(Jošua 22, 5)

„Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost,
objesi ih sebi oko vrata,
upiši ih na ploču srca svoga.
ako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima“.
(Mudre izreke 3, 3-4)

„Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima
i prema svima rasli i obilovali ljubavlju
kakva je i naša prema vama“.
(1. Solunjanima 3, 12)

„Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav,
ne zavidi, ljubav se ne hvasta,
ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje,
nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini; sve pokriva,
sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“.
(1. Korinćanima 13, 4-7)

„U Svetištu sam tebe motrio gledajuć` ti moć i slavu“.
(Psalam 63, 3)

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“.
(Ivan 3,16)

„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje“.
(Ivan 15,13)

„Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima
jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha“!
(1. Petrova 4,8)

„A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako:
dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“
(Rimljanima 5,8)

„No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost“.
(Psalam 86, 15)

„Sve vaše neka bude u ljubavi“!
(1. Korinćanima 16, 14)

„Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge;
kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.
Po ovom će svi znati da ste moji učenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge“.
(Ivan 13, 34-35)

„Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi“.
(1. Ivanova 4, 18-19)

„A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
to troje – ali najveća je među njima ljubav“.
(1. Korinćanima 13,13)

„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“.
(Ivan 14,15)

„A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva“.
(Kološanima 3, 14)

„Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav“.
(1. Ivanova 4, 7-8)

„Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške“.
(Mudre izreke 10,12)

„Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!
Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem!
Pretječite jedni druge poštovanjem“!
(Rimljanima 12, 9-10)

„Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova“.
(1. Ljetopisa 16, 34)

„Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje“.
(Mudre izreke 17, 17)

„Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj!
On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno“.
(Sefanija 3, 17)

„Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro,
što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu,
milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi“.
(Mihej 6,8)

Ljubav je strpljiva,
Ljubav je dobrostiva;
ljubav ne zavidi,
ne hvasta se,
ne oholi se.
Nije nepristojna, ne traži svoje,
ne razdražuje se,
zaboravlja i prašta zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini.
Sve ispričava, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nigda ne prestaje. …
Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje –
ali je najveća među njima ljubav.
1 Korinćanima 13:4-8,13

Ponovljeni zakon 6,5: Zato ljubi Jahvu,
Boga svoga, svim srcem svojim,
svom dušom svojom i svom snagom svojom!

Mudre izreke 17,17:
Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje.

Pjesma nad pjesmama 8,6-7:
Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti.
Da netko daje za ljubav sve što u kući ima,
taj bi navukao prezir na sebe.

Evanđelje po Mateju 22,34-39:
A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se,
a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita:
„Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?“
A on mu reče: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim,
i svom dušom svojom, i svim umom svojim.
To je najveća i prva zapovijed.
Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“

Evanđelje po Luki 6,32-36:
„Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje?
Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako,
ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje?
I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje?
I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
„Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu.
I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega
er je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.“
„Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.“

Evanđelje po Ivanu 3,16:
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Poslanica Rimljanima 13,8:
Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.

Prva poslanica Korinćanima 13,4-7:
Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav,
ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna,
ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva,
sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Poslanica Kološanima 3,12-14:
Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji,
sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost,
poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući
ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
A povrh svega – ljubav!
To je sveza savršenstva.

Prva Ivanova 3,16-18:
Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj.
I mi smo dužni živote položiti za braću.
Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga
u potrebi pa zatvori pred njim srce
kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.

„Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega“.
(1. Ivanova 3,1)

„Po ovom smo upoznali Ljubav:
on je za nas položio život svoj.
I mi smo dužni živote položiti za braću.
Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga
u potrebi pa zatvori pred njim srce
kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“.
(1. Ivanova 3, 16-18)

„U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego
on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge“.
(1. Ivanova 4, 9-11)

„Njegov stijeg nada mnom je ljubav“.
(Pjesma nad pjesmama)

„Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi!
Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga
Ljubav bližnjemu zla ne čini.
Punina dakle Zakona jest ljubav“.
(Rimljanima 13, 9-10)

„Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti.
Da netko daje za ljubav sve što u kući ima,
taj bi navukao prezir na sebe“.
(Pjesma nad pjesmama 8, 6-7)

„Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.
A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega
koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“.
(Galaćanima 2, 20)

„O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka,
kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati“.
(Psalam 89, 2)

„Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja;
nauči me odredbama svojim“.
(Psalam 119, 64)

„Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje
za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge“.
(1. Petrova 1, 22)

„Podnosite jedni druge u ljubavi“.
(Efežanima 4,2)

„Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo:
jedan za sve umrije, svi dakle umriješe“.
(2. Korinćanima 5, 14)

„Nego, ljubite neprijatelje svoje.
Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu.
I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega
jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima“.
(Luka 6, 35)

„Muževi, ljubite svoje žene
kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju“.
(Efežanima 5, 25)

„Poslušnost su odbili,
zaboravili čudesa što si ih za njih učinio; ukrutili su vratove,
a u glavu uvrtjeli da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat.
Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag,
na gnjev si spor, a u milosrdđu velik: i nisi ih ostavio“!
(Nehemija 9, 17)

„Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima“.
(Psalam 107, 8-9)

„Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani!
Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu,
nego ljubavlju služite jedni drugima.
Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj:
Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga“!
(Galaćanima 5, 13-14)

„Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon“.
(Rimljanima 13, 8)

„Bezakonje smišlja na postelji svojoj,
na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje.
Do neba je, Jahve, dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja“.
(Psalam 36, 5-6)

„I hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe
predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris“.
(Efežanima 5,2)

„Tko veli da je u svjetlosti,
a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada.
Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema“.
(1. Ivanova 2, 9-10)

“Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti.”
(Pjesma nad pjesmama 8,6)

“Podnosite jedni druge u ljubavi;
trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
(Efežanima 4,2)

“Boga nitko nikada ne vidje.
Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama,
i ljubav je njegova u nama savršena.”
(1. Ivanova 4,12)

“Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju.”
(Efežanima 5,25)

“Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav,
ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna,
ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.”
(1. Korinćanima 13,4)

“Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni;
praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.”
(Efežanima 4,32)

“Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugim
jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!”
(1. Petrova 4,8)

“A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
to troje – ali najveća je među njima ljubav.”
(1. Korinćanima 13,13)

“I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela.”
(Hebrejima 10,24)

Biblijski stihovi o romantičnoj ljubavi

Ljubavni prsten, graciozni jelen – može li joj grudi uvijek zadovoljiti,
da li se ikada osvaja njezina ljubav.
(Izreke 5:19)

Neka me poljubi poljupcima usta,
jer je tvoja ljubav ugodnija od vina.
(Pjesma Solomona 1: 2)

Moj ljubavnik je moj, a ja sam njegov.
(Pjesma Solomona 2:16)

Postoje tri stvari koje me zadivile –
ne, četiri stvari koje ne razumijem:
kako orao klizi kroz nebo,
kako zmija gazi na stijeni,
kako brod plovi oceanom,
kako čovjek voli ženu
(Izreke 30,18-19)

Postavi me kao pečat nad srcem,
kao pečat na tvojoj ruci; jer ljubav je jednako snažna kao smrt,
njegova je ljubomora nepopustljiva kao grob
Gori kao plamen vatre, poput moćnog plamena.
(Pjesma nad Salomonima 8: 6)

Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav;
rijeke ga ne mogu oprati.
Ako bi netko dao svu bogatstvo svoje kuće
za ljubav, bilo bi sasvim prezreno.
(Pjesma nad Salomon 8: 7)

Kako je drago vaša ljubav, moja sestra, moja nevjeste!
Koliko vam je drago više ljubavi nego vina i mirisa
vašeg parfema nego bilo koji začin!
(Pjesma nad Salomon 4:10)

Ljubav i oprost

Mržnja izaziva neslaganje, ali ljubav pokriva sve pogreške.
(Izreke 10,12)

Ljubav prospers kada je pogreška oproštena,
ali prebivalište na tome dijeli bliske prijatelje.
(Izreke 17,9)

Prije svega, ljubite jedni druge duboko,
jer ljubav pokriva preko mnoštva grijeha.
(1. Petrova 4: 8)

Ljubav je strpljiva, ljubav je draga.
Ne zavisti, ne hvali, nije ponosan.
Nije grubo, nije samo-traži, nije lako ljutiti,
ne čuva nikakve zapise o nepravdi.
Ljubav ne uživa u zlu, nego se raduje istinom.
Uvijek štiti, uvijek se uzda, uvijek se nada, uvijek ustraje.
Ljubav nikad ne uspije …
(1. Korinćanima 13: 4-8a)

Ako govorim na jezicima ljudi i anđela,
ali nemam ljubavi, ja sam samo uzvišeni gong ili cimbal.
Ako imam dar proroštva i mogu shvatiti sva otajstva i sva znanja,
i ako imam vjeru koja može premjestiti planine, ali nemaju ljubav, nisam ništa.
Ako dajem sve što posjedujem siromasim
i predajem svoje tijelo plamenu, ali nemam ljubav, ne dobivam ništa.
(1. Korinćanima 13,1-3)

I sad ova tri ostala: vjera, nada i ljubav. Ali najveći od njih je ljubav .
(1. Korinćanima 13:13)

Muževi, vole svoje žene, baš kao što je Krist ljubio crkvu i dao se za nju.
(Efežanima 5:25)

Međutim, svatko od vas također mora voljeti svoju ženu
kao što on voli, a žena mora poštivati ​​njezin suprug.
(Efežanima 5:33)

Draga djeco, nemojmo voljeti riječima ili jezikom, nego djelima i istinom.
(1. Ivanova 3:18)

Tko ne ljubi, ne poznaje Boga, jer Bog je ljubav
(1. Ivanova 4,8)

Nema straha u ljubavi.
Ali savršena ljubav izbacuje strah, jer strah ima veze s kažnjavanjem.
Tko se boji, nije savršen u ljubavi.
(1 Ivan 4,18)

iblijski citati o ljubavi pružaju nam ne samo duhovnu hranu, već i praktične smjernice za život pun ljubavi i suosjećanja. Neka nas ove mudre riječi vode i inspiriraju svaki dan, pomažući nam da gradimo svijet u kojem ljubav prevladava.

Pročitajte: